Účetnictví bytová družstva
/BD/ a majitelé nemovitostí

Založení firmy
0
Spravovaných bytových domů
0 +
Spravovaných bytových domů
0 +

Vedení účetnictví bytových
družstev Pardubice a okolí

Vedení podvojného účetnictví bytového družstva v plném rozsahu podle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (v ceně) - program SWAN Liberec.

Předání měsíčních účetních závěrek - předávací protokol se sumárními údaji, rozvaha, výsledovka, přehled dlužníků (rozdělen na dluh z přepisu a vyúčtování služeb), pokladní, bankovní kniha, kniha faktur neuhrazených - vydaných a přijatých, rozpis fondu oprav rozdělen do analytických účtů, salda účtů, příjmy, výnosy,atd.

Zpracování mezd a personální agendy - mzdový listy, hlášení pro pojišťovny, přehledy o výši pojistného, rekapitulace mezd (ZP, ČSSZ, FÚ) - včetně zastupování BD před státními orgány.

Právní oddělení (zajišťování veškerých potřebných služeb – ohledně dlužníků , soudní spory za příplatek dle právních tarifů).

Analytické členění dle Vaší potřeby.

Roční vyúčtování a zpracování záloh, služby SIPO.

Zpracování měsíční a roční účetní uzávěrky, výkazy hospodaření včetně přílohových dokladů.

DPPO

Zpracování podkladů SIPO – internetová technologie.

13 roční účetní závěrka - zdarma - (hl. kniha, úč. deník, poklad.kniha, bank.kniha, salda účtů, knihy faktur přijatých a vydaných, interní doklady, přehledy, výkazy, přílohy, popř. monitoring, atd.)

Zpracování a vedení účetnictví pro SVJ poskytujeme také ve městech Přelouč, Chrudim, Holice v Čechách, Vysoké Mýto a Praha.

Měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy neplatičů (uzávěrka, rozvaha, výsledovka, kniha faktur, pokladní kniha, saldo, atd.) – přípravu bankovních příkazů či ele. stahování dat, včetně ele. zadávání příkazů k odsouhlasení.

Účetní roční závěrku a daňové přiznání (daň z příjmu, srážková, zálohová daň, ČSSZ, ZP) –v případě potřeby.

Výběrová řízení dodavatel (dle potřeby výboru SVJ ) oslovení firem.

Evidence nájmů, podnájmů (nebyt.prostory) a úhrad za služby spojené s nájemným a příspěvků do fondu oprav, včetně upomínek neplatičům a přípravy podkladů pro právní vymáhání nedoplatků.

Poradenství a jiné služby na spec. přání dle dohody (dle dohody).

Účast na Vaší schůzi vlastníků 1/rok (presence, atd.).

Vystavování předpisů pevných a zálohových plateb, vždy při předání a vždy při jakékoliv změně.

Tendrování konkrétních produktů dle požadavku zákazníka.

Účetní, ekonomické a daňové poradenství.

Poradenství v oblasti minimalizace rizik investičních záměrů.

Smlouvy o převodu družstevních podílů.

Bez přístupu k účtu a penězům SVJ.

Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel.

Nabídku Vám zpracujeme zdarma
Pozvěte nás do výběrového řízení.

Vedení účetnictví pro majitele
nemovitostí Pardubice a okolí

Vedení podvojného účetnictví bytového družstva v plném rozsahu podle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.

Předání měsíčních účetních závěrek - předávací protokol se sumárními údaji, rozvaha, výsledovka, přehled dlužníků (rozdělen na dluh z přepisu a vyúčtování služeb), pokladní, bankovní kniha, kniha faktur neuhrazených - vydaných a přijatých, rozpis fondu oprav rozdělen do analytických účtů, salda účtů, příjmy, výnosy,atd.

Vedení evidence nájemníků a podnájemníků.

Výběr úhrad na samostatný bankovní účet ve prospěch vlastníka.

Právní oddělení (zajišťování veškerých potřebných služeb – ohledně dlužníků , soudní spory za příplatek dle právních tarifů).

Kontrola úhrad nájemného a úhrad za služby spojené s bydlením.

Zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek.

13 roční účetní závěrka - zdarma - (hl. kniha, úč. deník, poklad.kniha, bank.kniha, salda účtů, knihy faktur přijatých a vydaných, interní doklady, přehledy, výkazy, přílohy, popř. monitoring, atd.).

Zpracování a vedení účetnictví pro SVJ poskytujeme také ve městech Přelouč a Chrudim.

Měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy neplatičů (uzávěrka, rozvaha, výsledovka, kniha faktur, pokladní kniha, saldo, atd.) – přípravu bankovních příkazů či ele. stahování dat, včetně ele. zadávání příkazů k odsouhlasení.

Poradenství a jiné služby na spec. přání dle dohody (dle dohody).

Vystavování předpisů pevných a zálohových plateb, vždy při předání a vždy při jakékoliv změně nájemce.

Smlouvy o nájmu.

Tendrování konkrétních produktů dle požadavku zákazníka.

Účetní, ekonomické a daňové poradenství.

Poradenství v oblasti minimalizace rizik investičních záměrů.

Jak bude probíhat spolupráce?

1

Kontaktování

2

Nabídka služeb

3

Realizace